Garth

Datum a čas

Funkce jazyka php pro výpis aktuálního data a času a pro další práci s časovými údaji

Základní formát datumu a času v PHP je celé číslo, které udává počet sekund uplynulých od 1. ledna 1970 tzv. Unixové epochy. Aktuální hodnotu získáme voláním funkce time(). Funkce nemá parametry.

Takto získáme např. 1338564019, abysme z tohoto čísla dostali běžný tvar použijeme funkci date(format, time).

Funkce date má parametry:
format - řetězec udávající požadovaný formát výstupu
time - celé číslo udávající čas v sekundách od 1. 1. 1970 (pokud tento parametr vynecháme, použije se aktuální čas time())

Zkratky pro definici parametru format:

Formátování roku

Y
rok jako čtyřčíslí 2012
y rok jako dvojčíslí 12
z číslo dne v roce
0 - 365
L určuje, zda je rok přestupný 0 - 1

Formátování měsíce

n číslo měsíce 1 - 12
m číslo měsíces nulou 01 - 12
M anglická zkratka názvu měsíce Jun
F anglický název měsíce June
j číslo dne v měsíci
1 - 31
d číslo dne v měsící s nulou
01 - 31
t počet dní v měsíci 28 - 31
S anglická koncovka čísla dne v měsíci st, nd, rd, th

Formátování dne a týdne

W číslo týdne v roce 1 - 52
D anglická zkratka názvu dne v týdnu Mon
l anglický název dne v týdnu Monday
w číslo dne v týdnu 0 - 6 (1 - 7)

Formátování času

g 12hodinový formát hodiny 1 - 12
h 12hodinový formát hodiny s nulou
01 - 12
G 24hodinový formát hodiny 1 - 24
H 24hodinový formát hodiny s nulou
01 - 24
a dopoledne/odpoledne
am - pm
A dopoledne/odpoledne
AM - PM
i minuty 00 - 59
s sekundy 00 - 59

Pokud potřebujeme z datumu získat číslo udávájící počet sekund od 1.1.1970 použijeme funkci mktime(hodina, minuta, sekunda, mesic, den, rok).
Funkce mktime si poradí i s chybně zadanými parametry např. při zadaní 13 měsíce vypiše leden nasledujícího roku atd.
Pozor funkce mktime má nyní omezení do roku 2038 konkrétně do 04:14:07, 19.1.2038.


<< zpět
Nejnovější články